Hajdúnánási Óvoda

                4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.     Tel.: 06-52/619-693

e-mail: hajdunanasiovoda@gmail.com

 

Hirdetmény

a Hajdúnánási Óvodába történő beiratkozásról

a 2020/2021. nevelési évre

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában működő Hajdúnánási Óvoda értesíti a Kedves Szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodai beíratásának rendje az alábbiak szerint történik:

 1. Oktatási Hivatal értesítője

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

 2. Beiratkozás

2020. április 6. és 2020. április 17. között

 

A Hajdúnánási Óvoda székhely-, illetve tagintézményeinek nincsenek körzethatárai, azonban az elbírálásnál figyelembe vételre kerül a lakóhely és a szülő munkahelyének közelsége, a már intézményeinkbe járó testvérgyermek.

 

A „Jelentkezési lap” benyújtásának módjai:

a.,  e-mail üzenetben: hajunanasiovoda.beiratkozas@gmail.com

Az e-mail útján történő benyújtáshoz a „Jelentkezési lap” elérhetősége: http://hajdunanasiovoda.hu/ és http://hajdunanas.hu/

 A jelentkezési lapon kérjük, feltétlenül jelöljön meg három intézményt, a gyermeke óvodai felvételét ezzel rangsorolva.

 b., személyesen: különösen indokolt esetben, CSAK előzetes telefonos egyeztetést, időpontkérést követően

 c., telefonon: hétköznapokon 09:00-16:00 óra között az alábbi elérhetőségeken.

(A kapcsolattartó által ily módon kitöltött „Jelentkezési lap” szülői aláírás nélkül is érvényes dokumentumnak számít!)

 ÓvodaKapcsolattartóTelefonszám
1.Gesztenyevirág Székhelyintézmény (Magyar u. 104.)Gyüre Anikó int.vez.06 70 372-1490
2.Szivárvány Tagintézmény (Nikodémusz u. 17-21)Kónya Gáborné06 70 372-1486
3.Gyermekkert Tagintézmény (Dorogi u. 24.)Máróné Zubor Gizella06 70 372-1488
4.Eszterlánc Tagintézmény (Kasza u. 3.)Nagy Jánosné06 70 372-1491
5.Hétszínvirág Tagintézmény (Tedej, Előháti u. 1.)

 3. Felvételről szóló értesítés

Az intézmény vezetője 2020. április 30-ig értesíti a szülőt – jogszabályban meghatározott módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő, a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül, a gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:

  1. a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  2. az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

 

 4. Óvodakötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Hajdúnánási Óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában
nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. Erről a döntésről értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Hajdúnánás, 2020. március 31.

Gyüre Anikó

intézményvezető